Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

Κάλυψη υποχρεώσεων απο ΤΕΜΠΕ

E-mail Print PDF

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ

Βασικοι Στοχοι του Προγραμματος

 • Άμεση κάλυψη οφειλών των ΜΕ/ΠΜΕ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των ΜΕ/ΠΜΕ με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και δυνατότητα πρόσβαση των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας και βιωσιμότητας υγιών ΜΕ/ΠΜΕ αλλά με κρίση ρευστότητας λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
 • Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βασικες καινοτομιες και πλεονεκτηματα

 • Χρηματοδότηση των ΜΕ/ΠΜΕ χωρίς να είναι προαπαιτούμενη για την εκταμίευση των δανείων η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Απευθείας πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία με δίγραμμη επιταγή για την αποφυγή “εκτροχιασμού” της κατεύθυνσης των δανείων
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ με προκαθορισμένα χαμηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων
 • Παροχή ευνοϊκότατων όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια δανείων )
 • Επιβολή ελαχιστότατης ετήσιας προμήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,25%)

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ημερομηνία έναρξης εργασιών έως 31.12.2009), οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, με απασχολούμενους <50 ατόμων και κύκλο εργασιών ≤ 10 εκατ € σε ετήσια βάση και εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006)

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Προβληματικές κατά τον ορισμό της ΕΕ
 • Οι ΜΕ/ΠΜΕ που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ δάνεια
 • Οι ΜΕ/ΠΜΕ που έχουν λάβει εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ μέσω των προγραμμάτων “ Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης” και “εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης” για ΜΕ/ΠΜΕ με εργαζόμενους 10+
 • Οι ΜΕ/ΠΜΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας
 • Δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον ορισμό στη ΕΕ 361/2003
 • ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού και χρηματοδοτικού τομέα, ενώσεις / εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Μη επιλέξιμες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis (EK 1998/2006) κυρίως : αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τομέας άνθρακα κλπ.
 • Διάρκεια εφαρμογής, Επιλέξιμες μορφές δανείων και ποσοστό εγγύησης:

 • Διάρκεια εφαρμογής προγράμματος έως 31/12/2010
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στη Τράπεζα: 31/10/2010
 • Επιλέξιμες δαπάνες : οφειλές σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία
 • Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 100.000€ και κατώτατο ποσό 5.000€.
 • Ανώτατο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων /ΕΜΕ:
 • You are here: About Us Κάλυψη υποχρεώσεων απο ΤΕΜΠΕ