Προγράμματα Χρηματοδότησης που τρέχουν τώρα:

ΑΒΕC 金融 - 经济和商业投资计划的财政和技术支持

ΑΒΕC 金融

Email Print PDF

Οικονομοτεχνικές Μελέτες από Διδάκτωρες服务项目:

雅典商务管理咨询:

- 提供项目的可行性分析,前景预测,投资进程的优化管理;
- 提供融资建议,包括针对重大项目的与希腊金融机构及国际化金融组织的协作方案;
- 研究和起草与投资相关的、一切所需要的金融和财政文件;
- 进行市场分析,包括对行业的市场观测和对投资者市场渗透率的预期瞻望;
- 起草提交投资法规文件,监测和执行发放有国家资金的项目;
- 持续提供现行国家战略发展框架的信息更新,以帮助和支持中小企业,和加强促进旅游、贸易、加工、交通及服务行业的发展;
- 支持公共部门在国家战略发展框架之执行标准中的技术咨询;
- 与雅典国家技术大学合作,持续不断地为我们的客户提供ISO或其他标准的检测认证服务。

项目:

公司成员具有指导研究发展法规,包括.3299/2004号和3908/2011号法规的经验,并且最终成功的提交了我们对于金融、融资的建议提案。这是我们优质服务的得力证明。

ABEC 已经成功获得对大量投资项目的融资,包括通过国家战略发展框架的项目,和经营范围内的其他投资活动。

You are here 我们的服务 ΑΒΕC 金融