Οι όροι του προγράμματος επιδότησης για μετατροπή συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου σε αερίου

Εκτύπωση

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση του προγράμματος επιχορήγησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου, µε στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης των κατοικιών.  Η Υ.Α. υπογράφηκε από τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3071/14.11.2014.

Το ποσό της επιχορήγησης για την αντικατάσταση φτάνει έως και 60% του συνολικού κόστους μετατροπής. Επισημαίνεται ότι ήδη στην Αττική οι αιτήσεις σύνδεσης έχουν αυξηθεί κατά 200%, στη Θεσσαλονίκη κατά 300% και στη Θεσσαλία κατά 450%.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Το πρόγραμμα αφορά εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε κατοικίες που βρίσκονται στις Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας σε σηµεία µε δίκτυο χαµηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρµόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δράση έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιµοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελµατικός χώρος, σύστηµα θέρµανσης πετρελαίου εν λειτουργία έχουν συνάψει σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και µετά, ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου). Οι κατοικίες που θα εγκατασταθεί το σύστημα αερίου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Είναι µονοκατοικία, πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων του κτιρίου, ή µεµονωµένο διαµέρισµα. Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.µ., όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στις 30/06/2014 και πιστοποιείται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παρ. 1 και του άρθρου 10. Φέρει οικοδοµική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο. Για να ενταχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα επιχορήγησης πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερµαινόµενων από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιούνται ως κατοικία.  

Έως €5.500 η επιχορήγηση για αλλαγή λέβητα

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, εφόσον με αυτή αντικαθίσταται το υπάρχον κεντρικό ή ατομικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, επιχορηγείται µε ποσοστό 60% του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία εγκατεστηµένης ισχύος λέβητα έχει ως εξής:Δικαιολογητικά

Η αίτηση επιχορήγησης από τη δράση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο τέλος της Υ.Α. και να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Κατεβάστε την υπουργική απόφαση με τα συνημμένα έντυπα της αίτησης του προγράμματος επιχορήγησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου του/των ιδιοκτητών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος της κατοικίας (ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήµατος φυσικού αερίου, µε τον οποίο πιστοποιείται η τιµή ζώνης και ότι η δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασµών για όλες τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεµένες στο προς αντικατάσταση κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή των όρων συµµετοχής στη δράση, σύµφωνα µε το κατάλληλο υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ της προκήρυξης) υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτη που αιτείται επιχορήγηση. Για πολυκατοικίες και διαµερίσµατα: α) πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για την λήψη απόφασης  εγκατάστασης του συστήµατος φυσικού αερίου β) σε περίπτωση που υφίσταται ατοµικό σύστηµα θέρµανσης για τις ανάγκες θέρµανσης της κατοικίας (π.χ. διαµέρισµα / κατοικία σε συγκρότηµα κτιρίων), καταστατικό (κανονισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται καταστατικό, ο αιτών προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση. Οικοδοµική Άδεια και, στην περίπτωση που αυτή δεν διατίθεται, σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόµιµα. Στις περιπτώσεις που η οικοδοµική άδεια έχει χαθεί, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει αιτηθεί την επανέκδοση των εν λόγω εγγράφων. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Συνολικά θα διατεθούν 15 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος. Ειδικότερα, θα διατεθούν 10 εκ. ευρώ για την Αττική από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2 εκατ. ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία και 3 εκατ. για τη Θεσσαλία από τα αντίστοιχα Ε.Π. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 30 Απριλίου 2015. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Εταιρίες Παροχής Αερίου: Αττική: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε., Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση Κεντρική Μακεδονία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης Α.Ε., Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, 54628, Μενεµένη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε., Φαρσάλων 219, 41335 Λάρισα Κατεβάστε την υπουργική απόφαση με τα συνημμένα έντυπα της αίτησης του προγράμματος επιχορήγησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες.

Πηγή: www.epidotisimag.gr